KMA POLICY

01

Kvalitetspolicy

 

POGAB ska alltid uppfylla eller överträffa kundens krav, behov och förväntningar så att vi bibehåller deras förtroende.

Detta skall vi uppnå genom att:

  • Bygga långsiktiga och varaktiga relationer med våra kunder genom att uppträda affärsmässigt med god etik och moral
  • Utföra våra uppdrag i rätt tid, till rätt pris och till kundens fulla belåtenhet
  • Varje medarbetare har rätt kompetens, tar ansvar och visar ett engagemang för sin uppgift
  • Utvärdera våra arbetsprocessers effektivitet och därigenom jobba med ständiga förbättringar
  • Uppfylla alla lagkrav och branschregler som berör vår verksamhet
  • Utvärdera kvalitetspolicyns fprtsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
  • Göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder och leverantörer
02

Miljöpolicy

 

POGAB skall uppfattas som ett miljöriktigt företag genom ett aktivt miljöarbete som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling.

Detta skall vi uppnå genom att:

  • Minimera våra betydande miljöaspekter och arbeta mot ständiga förbättringar
  • Följa lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet
  • Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag
  • Samverka med våra leverantörer för mer miljöanpassade produkter
  • Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser
  • Utvärdera miljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
  • Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder och leverantörer
03

Arbetsmiljöpolicy

 

POGAB ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa hög motivation och trygghet samt verka för att förebygga skada och ohälsa i arbetet.

Detta skall vi uppnå genom att:

  • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, som innefattar ett åtagande om samrad och medverkan med arbetstagarna och eventuella arbetstagarrepresentanter
  • Vi ska följa gällande lagar och föreskrifter
  • Identifiera, bedöma och förebygga arbetsmiljörisker i varje verksamhetsdel
  • Varje medarbetare som tilldelas en arbetsmiljöuppgift skall ges tillräckliga kunskaper
  • Bedriva ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete samt rehabiliteringsarbete
  • Ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö
  • Utvärdera arbetsmiljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar.
04

Jämställdhets- och likavärdespolicy

 

POGAB står starkt för alla människors lika värde. Alla ska oavsett ursprung, kön, trosuppfattning eller liknande behandlas respektfullt och med hänsyn. POGAB har nolltolerans mot rasism, sexism och annat nedsättande beteende.

VD Mathias Mattsson

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner