Visselblåsarfunktion hos POGAB

POGAB värnar om en öppen och transparent arbetsmiljö. Vi ser det som vår skyldighet att agera etiskt och ansvarsfullt i alla våra verksamhetsområden. Om du som medarbetare eller samarbetspartner ser eller misstänker allvarliga missförhållanden hos oss, erbjuder vi en säker och konfidentiell kanal för att rapportera dessa – vår visselblåsarfunktion.

Vad är syftet med vår visselblåsarfunktion?

Vår visselblåsarfunktion är till för att rapportera allvarliga missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang, där det finns ett allmänintresse av att dessa kommer fram. Denna funktion är tillgänglig för användning när intern rapportering inte är möjlig, lämplig eller effektiv. Det är viktigt för oss att garantera att ingen som rapporterar genom denna funktion utsätts för repressalier.

Vilka händelser ska rapporteras?

Visselblåsarfunktionen är avsedd för rapportering av missförhållanden som utgör ett brott mot lagar, föreskrifter, etiska normer eller interna regler, samt förhållanden som kan orsaka allvarlig skada för människor, miljö eller företaget.

Hur skyddas du som visselblåsare?

POGAB följer lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Detta innebär att din identitet kommer att hållas hemlig och att du är skyddad från repressalier.

Hur fungerar vår visselblåsarfunktion?

När du rapporterar genom vår visselblåsarfunktion kommer ditt ärende att behandlas av en oberoende och självständig funktion inom företaget. Din rapport kommer att bekräftas inom sju dagar om du angett dina kontaktuppgifter i ett av fälten nedan, och du kommer att få återkoppling om vilka åtgärder som vidtagits.

Om du tror att din rapport inte kommer att hanteras objektivt och sakligt internt, har du rätt att vända dig direkt till en behörig myndighet.

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?

Vår visselblåsarfunktion är tillgänglig för alla som har en anställning eller på annat sätt utför arbete inom POGAB, inklusive praktikanter, volontärer och inhyrd personal.

Vi uppmanar alla att agera ansvarsfullt och rapportera eventuella missförhållanden. Din insats kan vara avgörande för att upprätthålla en säker, rättvis och etisk arbetsplats.

Rapporteringsmetoder

Vårt företag tillhandahåller flera metoder för anställda att rapportera misstänkta oegentligheter eller potentiella överträdelser av företagets etiska riktlinjer. Du kan välja den metod som du känner dig mest bekväm med. Alla rapporter behandlas med högsta sekretess och respekt.

  1. Online-formulär: Du kan använda vårt säkra och konfidentiella online-formulär nedan för att rapportera dina bekymmer. 
  2. Personlig rapportering: Om du föredrar, kan du rapportera dina bekymmer personligen till din chef, HR-avdelningen eller någon annan i ledningsgruppen som du litar på.
  3. E-post: Du kan skicka dina bekymmer via e-post till visselblasning@pogab.se.

När du har lämnat din rapport kommer vi att inleda en utredning så snabbt som möjligt. Vi kommer att hålla dig informerad om processen och eventuella åtgärder som vidtas, i den utsträckning det är lagligt och lämpligt.

Kom ihåg att vi inte tolererar någon form av repressalier mot anställda som rapporterar potentiella oegentligheter i god tro. Vi värdesätter din hjälp för att upprätthålla vår gemensamma arbetsmiljö säker och etisk.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Skriv en detaljerad beskrivning av det du vill rapportera. Det kan vara handlingar eller situationer som strider mot lagar, regler, etiska riktlinjer eller Pogabs interna policyer. Var så specifik som möjligt, detta hjälper oss att bättre förstå och utreda din rapport.
Ange var den rapporterade händelsen ägde rum. Det kan vara en specifik byggarbetsplats, kontor eller annan plats inom Pogabs verksamhet. Om du känner till adressen, ange den gärna. Om inte, beskriv platsen så väl du kan för att hjälpa oss att identifiera var det inträffade.
Ange namnen på de personer eller enheter som du anser är involverade i oegentligheten. Om du inte vet exakta namn, ge så mycket information som möjligt för att hjälpa oss att identifiera dem.
Beskriv när oegentligheten inträffade. Var specifik om möjligt, inklusive datum och tid. Om händelsen är pågående, ange det. Om du inte kommer ihåg exakt när händelsen inträffade, ge en uppskattning.
Cookie Consent with Real Cookie Banner